Проводится
11 - 12 Дек 2014
11 - 12 Дек 2014
МГУ, Одесса, Украина

Морское право: актуальные проблемы теории и практики

Морское право: актуальные проблемы теории и практики

Регистрация до 23 ноября 00:00 Регистрация до 23 ноября 00:00
О мероприятии
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ міжнародній науково-практичній конференції: «Міжнародне морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку». Конференція відбудеться на факультеті морського права і менеджменту Одеської національної морської академії 11-12 грудня 2014 р. за адресою: вул. Дідріхсона 8, Одеса, 65029, Україна.
В рамках конференції відбудуться круглі столи: «Найм та працевлаштування на ринку морської праці» та «Правові та організаційні засади діяльності портів». Очікується широка участь як науковців так і представників компетентних органів державної влади, громадських організацій та комерційних структур.
Тематичні напрямки конференції:
• Міжнародне публічне морське право
• Міжнародне приватне морське право
• Міжнародне трудове морське право
• Європейське морське право
• Національне морське законодавство
• Історичні аспекти морського права
• Проблеми викладання морського права
• Розвиток морегосподарського комплексу
• Глобалізація морської транспортної індустрії
• Інтеграційні процеси морського транспорту
Робочі мови: англійська, російська, українська,
Для участі в конференції Вам необхідно до 23 листопада 2014 року надіслати на е-мейл fmp@onma.edu.ua заявку на участь (форма додається) разом з Вашими тезами/статтею у електронному вигляді. Передбачається видання збірки матеріалів конференції до початку її роботи. Доповіді учасників конференції, оформлені у вигляді наукової статті за результатами незалежного рецензування будуть надруковані у черговому випуску наукового фахового журналу «Морське право: актуальні проблеми теорії та практики»


Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез доповідей – до 3 сторінок українською, російською або англійською мовами (формат А-4 з використанням MS Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; ліве, верхнє та нижнє поля – 20 мм, праве – 15 мм.), сторінки не нумерувати. На початку тез курсивом надається шифр УДК, ПІП, посада, наукова ступінь та вчене звання автора (авторів), вказується назва тез (напівжирним шрифтом по центру)
Нумерація посилань у тексті за згадуванням у квадратних дужках двома цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку використаних джерел в кінці тексту, друга – сторінку цитованої праці, наприклад [2, с. 434].
Вимоги до оформлення наукових статей:
Оформлення статті здійснюється аналогічно оформленню тез, із такими особливостями.
Стаття повинні містити виокремлені у тексті наступні рубрики:
- Постановка проблеми;
- Формулювання цілей статті, постановка завдання;
- Аналіз останніх досліджень і публікацій;
- Виклад основного матеріалу;
- Висновки.
Обсяг статті має становити не менше 8 сторінок, після тексту статті, літератури, обов’язково додаються анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; Для статей українською або російською мовами обсяг анотації англійською мовою має становити не менш ніж одну сторінку (для англомовних публікацій розширена анотація має надаватися українською). Для учасників без наукового ступеня матеріали подаються з сканом посвідченої рецензії наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь.
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відмови друкувати матеріал, який наданий з порушенням вказаних вимог.

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет морського права і менеджменту ОНМА (тел. 048-728-48-96)

Контактная информация

Деканат факультету морського права і менеджменту (тел. 048-728-48-96)
Декан факультету Голікова Марія Валеріївна

Секретар факультету Сіманчук Катерина В'ячеславівна (тел. 093-969-31-17)